نیاز روانی وخوشبختی

روانشناسی جنین

نجات رابطه

کارگاه سرمایه روانشناختی

هوش هیجانی

مدیریت سالم خشم

پی ریزی عناصر موفقیت در کودکان

مایند فولنس

کودک والد ازدواج

مقاله علمی پژوهشی :تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و ارزش‌های انسانی

مقاله علمی پژوهشی :اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهزیستی ذهنی پرستاران